ݿٷַ22270.COM_一个简单的C#爬虫程序

  这篇这篇文章主要是展示了一个C#语言如何抓取网站中的图片。ݿٷַ22270.COM实现原理就是基于http请求。C#给我们提供了HttpWebRequest和WebClient两个对象,方便发送请求获取数据,下面看如何实

 


1,HttpGetAction方法。用于发送请求获取数据后处理字符串得到图片地址

 1 public static void HttpGetAction(string url,string path,int name)
 2     {
 3       Stopwatch sw = new Stopwatch();
 4       sw.Start();
 5       Console.WriteLine("抓取地址:" + url);
 6       string result = string.Empty;
 7       HttpWebRequest webRequest = WebRequest.CreateHttp(url);
 8       webRequest.Method = "GET";
 9       var response= webRequest.GetResponse();
10       using (StreamReader reader = new StreamReader((response as HttpWebResponse).GetResponseStream(), Encoding.UTF8))
11       {
12         result = reader.ReadToEnd();
13         reader.Close();
14       }
15       if (string.IsNullOrEmpty(result))
16       {
17         Console.WriteLine("请求地址错误");
18         Console.ReadKey();
19         return;
20       }
21       //提取img标签src地址
22       Regex regImg = new Regex(@"<img\b[^<>]*?\bsrc[\s\t\r\n]*=[\s\t\r\n]*[""']?[\s\t\r\n]*(?<imgUrl>[^\s\t\r\n""'<>]*)[^<>]*?/?[\s\t\r\n]*>", RegexOptions.IgnoreCase);
23       // 搜索匹配的字符串  
24       MatchCollection matches = regImg.Matches(result);
25       //爬取数量
26       int i = 0;
27       WebClient web = new WebClient();
28       // 取得匹配项列表  
29       foreach (Match match in matches)
30       {
31         string imgsrc = match.Groups["imgUrl"].Value;
32         if (imgsrc.Contains("http") && !imgsrc.Contains(".svg"))
33         {
34           i++;
35           HttpGetImg(web,imgsrc, path,name);
36           name++;//图片名
37         }
38       }
39       sw.Stop();
40       Console.WriteLine("爬取完成!总共爬取了" + i + "张图片!");
41       Console.WriteLine("爬取图片耗时:" + sw.ElapsedMilliseconds / 1000 + "");
42     }

 

2,HttpGetImg方法。下载图片到指定目录

 1 public static void HttpGetImg(WebClient web, string src,string path,int name)
 2     {
 3       Console.WriteLine("爬取图片:" + src);
 4       if (!Directory.Exists(path))
 5       {
 6         Console.WriteLine("路径错误!");
 7         Console.ReadKey();
 8         return;
 9       }
10       web.DownloadFile(src, path+name+".jpg");
11       Console.WriteLine("爬取图片成功:" + name+".jpg");
12     }

 

3,控制台调用

1 static void Main(string[] args)
2     {
3       string url= "http://www.xxxxxx.com/";
4       string path = Path.Combine(@"D:\word 资料\img\冬天\");
5       HttpHelper.HttpGetAction(url,path,1);
6       Console.ReadKey();
7     }

 

效果图:

 

 

ݿٷַ22270.COM_一个简单的C#爬虫程序就完成了。如有错误的地方还望大神指点

 

原文来自:ݿٷַ22270.COM_一个简单的C#程序-曾亚平个人广西快三app客户端下载—官方网址22270.COM客

posted @ 2019-11-19 23:36  Web小曾广西快三app客户端下载—官方网址22270.COM客  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏